โรงเรียนสาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

การจัดประชุมดังกล่าว อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร พร้อมด้วย อ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา รองผู้อำนวยการฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และนำเสนอนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนของระดับประถมศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษากระบวนการพัฒนาเด็ก นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมาสืบ หัวหน้าแผนกอนุบาล และ นางสาวอัมรา มาลัย หัวหน้าแผนกเตรียมอนุบาล ได้แจ้งเรื่องข้อควรปฏิบัติของการรับส่งนักเรียน และ นางสาวสรินยา ไชยวงศ์ ครูระดับประถมศึกษา ได้ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นี้ โดยมีผู้ปกครองทุกระดับชั้นเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด