มร.ลป. ร่วมพิธีมอบรางวัล “เพชรล้านนา” ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีมอบรางวัล “เพชรล้านนา” ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานสนับสนุนการจัดสอบ (ศูนย์สอบ จังหวัดลำปาง) จากพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 

โครงการเพชรล้านนา ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระภาวนารัตนญาณ วิ. ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานสนับสนุนการจัดสอบในแต่ละจังหวัด ได้จัดการคัดเลือกนักเรียน/เยาวชนในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณสมบัติเหมาะสม ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา รับรางวัล “เพชรล้านนา” ภายใต้โครงการเพชรล้านนาประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจำแนกรางวัลเพชรล้านนา ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลเพชรล้านนา มีผู้ได้รับรางวัลพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 136 รางวัล และรางวัลเพชรล้านนา ระดับจังหวัด มีผู้ได้รับรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 113 รางวัล รวมทั้งสิ้น 249 รางวัล โดยพระภาวนารัตนญาณ วิ. ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ได้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,720,000 บาท

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด