ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ชั้นปีที่ 4 (รหัส 64) ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและชี้แจงเกี่ยวกับภาระงานรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.ปณตนนท์  เถียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้ชี้แจงแก่นักศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและภาระงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  และอ.ดร.วิไลวรรณ  เข้มขัน เลขานุการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชี้แจงแก่นักศึกษา เรื่อง ปฏิทินการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการแต่งกายที่เหมาะสมกับการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 420 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด