เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ต้อนรับ Prof. Dr. Saw Htay Myint อธิการบดี Myanmar Creative University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะ พร้อมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องรับรองชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด