เดือนสิงหาคม65

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าทูลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา


            มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าทูลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ประเภทอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่นที่มีผลงานระดับชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร