ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ งบรายได้


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ งบรายได้
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
——————————-

         ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ งบรายได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ งบรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ไปแล้ว

           นั้นบัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบตามที่ระบุในประกาศผลการสอบแข่งขันรายงานตัวและ เริ่มปฏิบัติราชการในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ภายในเวลา ๐๘.๓๐ น. ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และให้นำเอกสารตัวจริงมายื่นในวันรายงานตัว ดังนี้


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่อดูรายชื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด