งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การแสดงวิสัยทัศน์และลงคะแนนเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ผู้ผ่านเกณฑ์การหยั่งเสียงร้อยละ 30 ของผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงสมควรดำรงตำแหน่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว ได้ดำเนินการแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ภายหลังการแสดงวิสัยทัศน์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ทำการลงคะแนนโดยวิธีลับ นับโดยเปิดเผย ในระบบ Online และ Onsite สำหรับผลการลงคะแนนผู้ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์คือ อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว