งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนายไชยยา วงค์ษาสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “สารประกอบแคลเซียมบางชนิดและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่งพันธุ์แบลคจีนัว” ซึ่งโครงงานของนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปประกวดในระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบนต่อไป