งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 1/2566 และร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23

ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และการลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัยวิชาการกับสมาคมวิชาชีพบริหารศึกษาสัมพันธ์ ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 25 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และประชุม เตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23 “5 ทศวรรษ ราชภัฏเชียงราย”

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23 ภายใต้งานการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “Innovation for Sustainable Local Development : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมีผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวรายงาน และศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเปิดพิธี พร้อมทั้ง ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พลวัตการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”