มร.ลป. ร่วมลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และผศ.ปัทมา อภิชัย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะนักวิจัยร่วมโครงการมาลัยวิทยสถาน อว. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง” ในรูปแบบเสมือนจริง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการลงนามร่วมกัน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผศ.ดร. จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี และจังหวัดลำปาง โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ และมีผู้แทนหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงานร่วมลงนามเป็นพยาน

การลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดลำปาง ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรไม้ดอกไม้ประดับและชีวภาพ อาหาร เวชสำอางไทย ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาวิธีบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดลำปางให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสร้างและรักษาเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติของจังหวัดลำปาง รวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทั้ง 4 หน่วยงานในการยกระดับการวิจัยด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช ในฐานะนักวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับด้วยนวัตกรรมเกษตร ด้วยแนวทางมาลัยวิทยสถาน อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลการดำเนินโครงการวิจัยซึ่งดำเนินการโดยทีมนักวิจัยของ วว. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ได้มีการพัฒนาสายพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับเศรฐกิจที่เหมาะสมกับภูมิประเทศของจังหวัดลำปาง และมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายและโซ่อุปทานของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดลำปาง ซึ่งภายหลังการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการหน่วยงานกับทั้ง 4 องค์กร ในการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เกษตรไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดลำปางต่อไป

 

ภาพ/ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด