งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมจัดอบรมพัฒนาการเรียนการสอนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีการศึกษา 2565

อ.ดร.สุธิดา พลชำนิ หัวหน้างานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า โครงการพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ร่วมจัดอบรมพัฒนาการเรียนการสอนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2565 ณ กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินการจัดอบรมพัฒนาการเรียนการสอนแก่ครูในระดับชั้นปฐมวัย ครูในระดับชั้นประถมศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นการพัฒนาศักยภาพของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในด้านการจัดการเรียนการสอนและงานประจำ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 3 เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้
โดยมีคณะครูที่สังกัดโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 2)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๒ 3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม 4)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านแกน้อย 5)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า 6)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ และ 7)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ จำนวน 60 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ภาพ  :  คณะครุศาสตร์

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ