43 thoughts on “โครงการการจัดการความรู้ Knowledge Management :(KM) 2565

 • 8 กรกฎาคม 2022 at 12:26 น.
  Permalink

  อยากให้มีการจัดอบรมโครงการแบบนี้ทุกปีค่ะ

 • 8 กรกฎาคม 2022 at 12:35 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดี อยากให้จัดเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้ และความเข้าใจ

 • 8 กรกฎาคม 2022 at 12:41 น.
  Permalink

  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำการวิเคราะห์ค่างานได้ เป็นโครงการที่มีประโยชน์ อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีค่ะ

 • 8 กรกฎาคม 2022 at 12:43 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดี บุคลากรสามารถนำความรู้ ไปพัฒนาต่อยอด และใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ค่างานต่อไปได้

 • 8 กรกฎาคม 2022 at 12:57 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดีนะ สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ดีมาก ๆ เลยคะ

 • 8 กรกฎาคม 2022 at 13:00 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดี บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนา และใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ค่างานที่ดีต่อไปได้

 • 8 กรกฎาคม 2022 at 13:10 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดีและเป็นการเตรียมพร้อมให้กับบุคลากรและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำวิเคราะห์ค่างานเพื่อยื่นเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างเข้าใจ

 • 8 กรกฎาคม 2022 at 13:11 น.
  Permalink

  อยากให้มีการจัดต่อไปค่ะ

 • 8 กรกฎาคม 2022 at 13:23 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่มีประโยชน์อยากให้จัดกิจกรรมรูปแบบนี้ทุกปี

 • 8 กรกฎาคม 2022 at 13:25 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดี อยากให้มีการจัดต่อไปค่ะ

 • 8 กรกฎาคม 2022 at 13:35 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดีมาก เป็นการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ให้ดียิ่งขึ้น

 • 8 กรกฎาคม 2022 at 13:36 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ และควรจัดอบรมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรสามารถนำเทคนิค นำความรู้ที่ได้รับมาจัดทำวิเคราะห์ค่างานเพื่อเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 14:15 น.
  Permalink

  เป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรมากครับ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ค่างานเพื่อทำระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ครับ

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 14:16 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ให้ความรู้ ได้ดีมาก เป็นแรงผลักดันให้บุคลากรเสนอขอกำหนดหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นจากที่ไหนก่อน และควรมีการจัดโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 14:18 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาการทำงานในระดับที่ดีขึ้น ควรมีการจัดโครงการแบบนี้ทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นและติดตามผลการพัฒนาการทำงานของบุคลากรต่อไป

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 14:22 น.
  Permalink

  จากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์ค่างานเพื่อยื่นเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้ความเข้าในการวิเคราะห์ค่างานในตำแหน่งของตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถนำผลของการวิเคราะห์ค่างานในครั้งนี้ นำไปต่อยอดการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักในโอาสต่อไป

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 14:26 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรมากค่ะ สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำงานต่อไปค่ะ

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 14:31 น.
  Permalink

  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำการวิเคราะห์ค่างานได้ เป็นโครงการที่มีประโยชน์

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 14:38 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์มากคะ ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำวิเคราะห์ค่างานเพื่อยื่นเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างเข้าใจ

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 14:39 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่สร้างความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ค่างานได้เป็นอย่างดี เพราะมีการอธิบาย พร้อมตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดทำวิเคราะห์ค่างานของตนเองให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 14:40 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดี บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากับตนเองและหน่วยงานได้

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 14:42 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดีมาก และควรจัดอบรมเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการจัดทำวิเคราะห์ค่างานให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 14:45 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลากรได้รับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ทำงานดี มีผลงาน ผ่านประเมิน เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 14:48 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดี บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง และประยุกต์ใช้ในงานได้ อยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อไปค่ะ

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 15:15 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดี บุคลากรสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ค่างานได้ และควรจัดต่อเนื่องทุกๆปี

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 15:17 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ควรจัดต่อเนื่องทุกๆปี ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ค่างานได้

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 15:20 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์มาก ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำวิเคราะห์ค่างานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน และเพื่อยื่นเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 15:26 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดีมาก บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ค่างานได้เป็นอย่างดี ควรมีการจัดโครงการต่อเนื่องทุกๆ ปี

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 15:30 น.
  Permalink

  ได้แนวคิดและเทคนิคในการวิเคราะห์ค่างานเพื่อยื่นขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในการวิเคระห์ค่างานของตนเองได้

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 15:43 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดีค่ะ ทำให้ได้แนวคิดและเทคนิคในการนำไปประยุกต์ ในการจัดทำการวิเคราะห์ค่างาน

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 15:44 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ได้แนวคิดและเทคนิคในการวิเคราะห์ค่างานเพื่อยื่นขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สามารถนำเทคนิคต่างๆไปปรับใช้ในการวิเคราะห์ค่างานได้

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 15:44 น.
  Permalink

  เป็นการแชร์เทคนิคในการปรับไปใช้ในการคิดวิเคราะห์ค่างานของตนเองค่ะ ถือว่าเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มทำต่อไปค่ะ

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 15:44 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่สร้างความเข้าใจ เทคนิค แนวทางในการวิเคราะห์ค่างานได้เป็นอย่างดี

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 15:46 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์มาก สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ค่างานได้เป็นอย่างดี

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 15:55 น.
  Permalink

  โครงการเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ค่างานได้

 • 11 กรกฎาคม 2022 at 17:01 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากร และนำไปใช้ในการทำวิเคราะห์ค่างานได้เป็นอย่างดี

 • 9 สิงหาคม 2022 at 10:45 น.
  Permalink

  สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ค่างานของตนเองได้เพิ่มมากขึ้น

 • 9 สิงหาคม 2022 at 13:52 น.
  Permalink

  สามารถเป็นแนวทางในการจัดทำ ขั้นตอน แนวคิด การวิเคราะห์ค่างาน ให้สามารถดำเนินการจัดทำของตนเองในการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง

 • 16 สิงหาคม 2022 at 11:27 น.
  Permalink

  ควรเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว เพราะได้แนวคิด ได้วิธีการจัดการต่างๆมาปรับใช้ในการปฏิบัติให้ดีขึ้นครับ

 • 16 สิงหาคม 2022 at 11:58 น.
  Permalink

  สามารถเป็นแนวทางในการดำเนินงานของตนเองเพิ่มมากขึ้น

 • 16 สิงหาคม 2022 at 15:53 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อบุคลากร เพื่อให้เราได้ศึกษา วิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการวิเคราะห์ค่างานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
  รวมถึงเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ค่างานของตนเองได้

 • 19 สิงหาคม 2022 at 15:21 น.
  Permalink

  เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรมากค่ะ สมารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำการวิเคราะห์ค่างานได้และสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำงานต่อไปค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น