สาขาวิชาดนตรี มร.ลป. จัดการแสดงดนตรี ในโครงการ LAMPANG RAJABHAT MUSIC FESTIVAL 2022

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการแสดงดนตรี ในโครงการ LAMPANG RAJABHAT MUSIC FESTIVAL 2022 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ แสดงความสามารถทางด้านดนตรี ทั้งการขับร้อง และการเล่นเครื่องดนตรี พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเทคนิคใหม่ๆในการแสดงดนตรีทั้งจากนักศึกษาภายในสถาบันและภายนอก เพื่อนำไปใช้ในอนาคตได้

 

โดยเป็นการแสดงของวงดนตรีจากนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแสดง 12 วง ได้แก่

1.FRRSHY BAND

2.SOUP KAI BAND

3.LOVE MUSIC

4.BORN YESTERDAY

5.GREEN GROUP

6.วงตึกดนตรีมีแมวนะ

7.THE LITTLE BOY

8.เจริญศิลป์แบนด์

9.THE RIVER AND BRIDGE

10.จะไปFUNK

11.NEW-LMBLUES

12.THE DAT

 

และได้รับสนใจร่วมการแสดงจากวงดนตรี จากสถาบันการศึกษาภายนอกจำนวน 3 วงได้แก่

1.SPACESSHIPS จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2.THE EFFORT จากโรงเรียนศักดิ์สุนันวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

3.THE REMEMBER จากโรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา