ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านงานตรวจสอบภายใน กับ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางประภาพร คณิตปัญญาเจริญ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางพนารัตน์ บุญจีน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการญจนบุรี ในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของทั้งสองมหาวิทยาลัย จะได้นำประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองภายในมหาวิทยาลัยต่อไป


ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0