งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ร่วมเวทีเสวนาเรื่อง “เยาวชนอาสาพัฒนาการเมืองเพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ นายพลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนา เรื่อง “เยาวชนอาสาพัฒนาการเมืองเพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม” และคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งภานิชภัคดี สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมธิการติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น กล่าวรายงานต่อประธาน

ในการเสวนาดังกล่าวมีวิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย

1.นายพลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา

2.นายสมหมาย เอี่ยมสะอาด อนุกรรมาธิการ

3.ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

4.นางสาววินิตา นุนพนัสสัก นายกองค์การบริหารนักศึกษา

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาการเลือกตั้ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าวถึง 400 คน โดยได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด