งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการแข่งขันกีฬา “กาสะลองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกาสะลองเกมส์ ประจำปี 2565 นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา “กาสะลองเกมส์”  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวรายงานการจัดการจัดกิจกรรม

 

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุกคณะ อีกทั้งได้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและห่างไกลจากสิ่งเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม

 

และได้มีการจัดขบวนพาเหรดประกอบด้วยนักศึกษาน้องใหม่จาก 7 คณะ ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบพิธีเชิญธงมหาวิทยาลัย และธงประจำคณะ รับชมการแสดงพิธีเปิด ชื่อชุดมนต์เสน่ห์อาลัมภางค์นคร การแสดงเปิดตัวคณะน้องใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ การแสดงของผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยรสชภัฏลำปาง การประกวด Sport boy Sport girl ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา  ร่วมกิจกรรมมนต์รำมหาราชภัฏรอบปฐมฤกษ์