งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  จัดการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2565  ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์  ชั้น 1 อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 

 ในการนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้เเสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทั้งสิ้น 45 ท่าน  บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการจำนวน  7  ท่าน  และนักวิจัยดีเด่นจำนวน  2  ท่าน  ซึ่งเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน  ONLINE และ ONSITE  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน