งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทย์ ฯ มร.ลป. ร่วมการประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ระดับภูมิภาคประจำปี 2567 –2570

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ  ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมด้วย ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รักษาการแทนผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lprubi  รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการได้ร่วมการประชุมระดมสมอง FOCUS GROUP “การจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ในระดับภูมิภาคประจำปี 2567 –2570 (ภาคเหนือ ครั้งที่ 1) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสลุงเงิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมครั้งนี้จัดโดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาคประจำปี 2567 – 2570 และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้รับทราบแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยการร่วมการประชุมระดมสมองทำให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม มีความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเพิ่มมากขึ้น