กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดการอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตนักศึกษา และให้คำปรึกษาเบื้องต้น

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพจิตนักศึกษา และการให้คำปรึกษาเบื้องตั้น  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวงศ์พรรณ์ มาลารัตน์ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ และ นางสาวณัฏฐนันท์ โปธิ นักวิชาการสาธารณสุข จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่

 

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษาให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกิดการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต และการดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังการเกิดปัญหาสุขภาพทางจิตของนักศึกษา

 

เนื่องจากผลการประเมินสุขภาพจิตคนไทยด้วย Mental Health Check In โดยกรมสุขภาพจิต พบว่าในช่วงครึ่งปีแรกเด็กและวัยรุ่นมีความเครียดสูง โดยพบในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวนกว่า 34,579 คน  มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ได้แก่ มีความเครียดสูงเสี่ยงซึมเศร้า และมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงกว่าทุกลุ่มวัย ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในปี 2563 วัยรุ่นและเยาวชนอายุตั้งแต่ 15-24 ปี มีระดับความสุขต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ  ซึ่งผลจากความเครียดที่สะสม และไม่ได้รับทางออกที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลต่ออาการก้าวร้าวเมื่อก้าวสู่วัยทำงานตอนต้น  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ผ่านระบบ Online กว่า 180 คน