ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ เบื้องต้น 23-3-65

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. MOU ทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

รศ.ดร.กิตติศักดิ์  ส

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ เบื้องต้น 23-3-65

เมื่อวันที่ 22 มีนาค

Read More