ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น

LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 1 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 1 ธันวาค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 30 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือระดับนโยบายในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 29 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 28 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิ

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. ชมรม “ฮีตฮอยคนเมือง” มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด “สะเปาการฝีมือ” ในงาน “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดโครงการเก็บมัดข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปณกิจ มารดาของ อ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ให้การต้อนรับผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศ จาก Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม มารดาของ อ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดโครงการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2566

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิ

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

   

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 21 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะมนุษย์ ฯ มร.ลป. ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง และชมรม อบต. จังหวัดลำปาง จัดเวทีเสวนาการพัฒนาภาคการเกษตรจังหวัดลำปาง

ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด

Read More