ม.ราชภัฏลำปาง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.รายงานปิดโครงการวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแบบใหม่จากวัสดุเชิงประกอบผสมเศษผงหนัง” ตามโครงการ Talent Mobility

เมื่อวันที่ 26 กันยา

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 26 กันยายน 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 26 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 26 กันยา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทีมนักวิศวกรสังคม สาขา รปศ. ชั้นปีที่ 2 มร.ลป. ลงพื้นที่และส่งมอบขยะให้กาดนั่งก้อม สวนสาธารณะหนองกระทิง

ผศ.อนันต์ อุปสอด รอง

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจ มารดาของ อ.ดร.พิมาย วงค์ทา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิส

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ ฯ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 22 กันยายน 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง และ Node Flagship สสส.ลำปาง จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10 พ.ศ.2566 : Provincial Poverty “สานพลัง ภาคียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน จังหวัดลำปาง”

เมื่อวันที่ 22 กันยา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมมารดาของ อ.ดร.พิมาย วงค์ทา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 21 กันยา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตร Gifted English Program และหลักสูตร International Programme

เมื่อระหว่างวันที่ 1

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป. จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษา SEA-Teacher และนักศึกษาชาวไทย หัวข้อ “Hot Issues & Lifestyles of SEA-University Students in the 21st Century”

อาจารย์อัจฉริยา ครุธ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติโครงการ SEA-Teacher รุ่นที่ 9 LPRU SEA-Teacher Batch 9th Conclusion Meeting and Farewell Ceremony

เมื่อวันที่ 20 กันยา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาการจัดการเสริมทักษะด้านการเงินและบัญชีแก่ นศ. สำหรับการนำเสนอผลประกอบการธุรกิจจำลองและเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมงานงานสัมมนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center 2)

ผศ.นราธิป  วงษ์ปัน ร

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กบศ. มร.ลป. ดำเนินการแจกบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 66

เมื่อวันที่ 20 กันยา

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 19 กันยายน 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่สมศรี บุญทาทอง มารดาของนางสาวรุจิราวัลย์ แสงอินทร์ และ นางสาวรุจิราภรณ์ แสงอินทร์ บุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 17 กันยา

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 15 กันยายน 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมศรี บุญทาทอง มารดาของนางสาวรุจิราวัลย์ แสงอินทร์ และ นางสาวรุจิราภรณ์ แสงอินทร์

เมื่อวันที่ 14 กันยา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เปิดเวทีการประชุม ยกร่าง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัย เป็นนโยบายสาธารณะของจังหวัดลำปาง

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More