มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถอดบทเรียน โครงการเล่านิทานสร้างสุขในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “พลังงานทดแทน” ในการประชุมพระชุมพระสังฆาธิการ

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์สังคมด้านสตรี ครอบครัว และแนวทางการสร้างคามเสมอภาคระหว่างเพศ และสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความสุขของครอบครัว”

เมื่อวันที่ 22 พฤษภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถอดบทเรียน โครงการเล่านิทานสร้างสุขในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565

อ.ดร.อรทัย เลาอลงกรณ

Read More