มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน “หลักสูตรการยื่นขอมาตรฐานอาหารและยา (อย.)”

มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด