คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป.ลงนามMOUกัญชง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. เปิดศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปูนาและแปรรูป อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ผศ.ดร.นันทินา  ดำรงว

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ “บูรณาการเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร”

เมื่อวันที่ 30 มิถุน

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ร่วมกับ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดโครงการยกระดับนวัตกรรมและเกษตรปลอดภัย

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดบริการวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรียน “เกษตรหรรษา ราชภัฏลำปาง”

ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ Heilongjiang Institute of Teacher Development สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวั

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป.ลงนามMOUทางวิชาการสนับสนุนโครงการศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชงฯ

       เมื่อวัน

Read More