งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายคณบดี เครือข่ายหัวหน้าสำนักงานคณบดี และประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกุล  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมของคณะเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ รวมทั้งร่วมคัดเลือกประธานเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งหารือในเรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ในภาคบ่ายนางสาวลัดดา กาจารี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หารือสถานการณ์และการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละสถาบัน  และระบบบริหารการจัดการภายในสำนักงาน และนายสหฤทธิ์ ริตชิววงศ์ นายกสโมสรนักศึกษา นางสาวละวา เวียงไพรทอง ผู้แทนนักศึกษา ได้ร่วมประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ผ่านการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมนักศึกษาและโครงการวิศวกรสังคม