ม.ราชภัฏลำปาง ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา