มร.ลป. ร่วมกับ สมัชชาการศึกษานครลำปาง เปิดตัวโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ลำปาง