มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 / 2565