คลินิกเทคโนโลยี เครือข่าย มร.ลป. ร่วมประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 –2570 ครั้งที่ 2