คณะวิทย์ มร.ลป. จัดกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านล้านนาวิถีวอแก้ว” ชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลวอแก้ว จ.ลำปาง