มร.ลป. ร่วมชี้แจงงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงศธรคำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ และนายวรากร เนือยทอง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

โดยการชี้แจงงบประมาณดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดในกลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งประกอบด้วยกลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคตะวันตก กลุ่มภาคใต้ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด