งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อุทยานวิทย์ฯ มร.ลป. ร่วมจัดทำแผน STep โครงการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมจัดทำแผน STep โครงการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ NSP Training Hall (D405) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ การจัดทำแผนและแนวทางในการดำเนินงานโครงการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ นำโดย ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรศ.ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดแผน และแนวทางในการดำเนินงานโครงการระบบฐานข้อมูลโครงการพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเพื่อเตรียมยกระดับระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTIS)

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารเพื่อการดำเนินโครงการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB-1) จำนวนกว่า 70 คน จาก14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีและผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมในครั้งนี้