มร.ลป. จัดพิธีเปิดพิธีศูนย์การเรียนรู้และมอบสวนสมุนไพรพุทธโอสถห้วยปูคำ บ้านดงห้วยเย็น จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผศ.อัญธิชา รุ่งแสง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ ไชยปิน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดพิธีศูนย์การเรียนรู้และมอบสวนสมุนไพรพุทธโอสถห้วยปูคำ บ้านดงห้วยเย็น ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้และสวนสมุนไพรพุทธโอสถห้วยปูคำ จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้านสมุนไพรบ้านดงห้วยเย็น ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โครงการระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปลูกสมุนไพรประจำถิ่น ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเบื้องต้นในการรักษาตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการอนุรักษ์สมุนไพรหายาก ซึ่งจะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรของชุมชนในอนาคต พร้อมกันนี้ชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า พิธีสืบชะตาป่าชุมชน และเลี้ยงผีขุนน้ำห้วยปูคำ ภายในชุมชนบ้านดงห้วยเย็นโดยมีคนในชุมชนร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด