คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการยกระดับนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล ปีที่ 2 “องค์ความรู้นวัตกรรมสู่ว่าที่นวัตกร; Cosmetics, Food and Health Products ” ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานและชี้แจงการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง อาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศที่เน้นการสร้างนวัตกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.วีระพร สุพจน์ธรรมจารี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing and Strategic Marketing) แผนธุรกิจ และ Business Model Canvas / Innovation Business” ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา” อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พร้อมด้วย อ.ดร.วิภานุช ใบศล อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมีประยุกต์ และ ผศ.ดร.ฉัตรสุดา มาทา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารและสุขภาพ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องสำอาง” ซึ่งมีนักเรียนและครูที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เข้าร่วมอบรมกว่า 120 คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด