มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2567

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2567 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง โดยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

การประชุมดังกล่าว ผู้แทนทหาร ตำรวจ อัยการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด