อาจารย์คณะวิทย์ฯ มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม เรื่อง การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามหลักวิธีดำเนินการของ GLOBE ทางด้านดิน การวิเคราะห์และแปลผล และเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ในการให้ข้อเสนอแนะการออกแบบวางแผนงานวิจัยและเขียนเค้าโครงงานวิจัย ในโครงการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ให้กับครูในโรงเรียนจากทั่วประเทศกว่าหนึ่งร้อยคน เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม The Grace Amphawa จังหวัดสมุทรสงคราม

การอบรมในครั้งนี้ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ ใช้ในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจสำหรับการใช้คู่มือครูและหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2-3 ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและนักเรียนทั่วประเทศในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่เรียนรู้เชิงลึกเพื่อเข้าใจระบบธรรมชาติ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด