อาจารย์จากคณะวิทย์ ฯ และครุ ฯ มร.ลป. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยากต่อการจัดการเรียนรู้ ฯ

เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พร้อมด้วยอ.ดร.ศาสตรา หล้าอ่อน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตัวแทนอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมด้วย รศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ ตัวแทนอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ยากต่อการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตรผู้แนะนําการเรียนรู้ ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ โดยมีคณาจารย์จำนวน 115 คนเข้าร่วมการอบรม

การอบรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนำในการนําความรู้และประสบการณ์ไปถ่ายทอดแก่นักศึกษาครู รวมถึงครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สสวท. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในการพัฒนากระบวนการผลิตครูให้มีความสมดุลทั้งคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตและสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรครูของท้องถิ่นและประเทศต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด