มร.ลป. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อดำเนินการเปิดการเดินรถรถไฟเชิงพาณิชย์และขับเคลื่อนงานวิจัย ประจำปี 2568

ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการบัญชี (บธ.ม.) ผศ.ดร.ปัณณทัต กัลยา  อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ  อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  นักวิจัยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการเปิดการเดินรถไฟเชิงพาณิชย์  และขับเคลื่อนงานวิจัย  ประจำปี 2568 ร่วมกับตัวแทนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  และการรถไฟแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2567  ณ ห้องประชุมบุรฉัตร สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์  กรุงเทพมหานคร  โดยมีคุณอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธาน

การประชุมดังกล่าว การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบนโยบายการดำเนินโครงการเดินรถไฟเชิงพาณิชย์และการขับเคลื่อนงานวิจัยประจำปี 2568  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางได้ดำเนินการจัดการเดินรถไฟท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์มาแล้ว 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขับเคลื่อนงานวิจัยเรื่อง  “การนำผลงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายเหนือมาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “  ซึ่งได้มีการกำหนดการเดินรถไฟเชิงพาณิชย์ทั้งในฤดูกาลท่องเที่ยว และนอกฤดูกาลท่องเที่ยวในตลอดปี 2568 นี้  ด้วยขบวนรถไฟที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาในการใช้ขบวนรถไฟที่ตกแต่งใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในนามรถไฟขบวน  “Royal Blossom” เพื่อใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในแต่ละภูมิภาค  ของมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นสังกัดของนักวิจัย  โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  (บพข.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด