หลักสูตรการจัดการและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ดิจิทัล มร.ลป. จัดเวิร์คชอป AUN-QA

ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาการจัดการร่วมกับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประเด็นสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรและเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประเมิน ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งมีคณาจารย์ของทั้งสองสาขาวิชาและอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Learning Ecosystem ที่มุ่งสร้างระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ภายในหลักสูตรอีกทั้งยังเป็นการทบทวนแนวปฏิบัติจากการประเมินหลักสูตรในช่วงที่ผ่านมาที่จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามกรอบ AUN-QA และเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามการใช้หลักสูตรของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หลังจากมีการดำเนินการใช้มาแล้ว 2 ปีตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อสังเกตุที่หลักสูตรได้รับการรับรองมาแล้วก่อนหน้านี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด