คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการครูสตางค์ ปี 2566

อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  พร้อมด้วยนางสาวเกศราพร ฟองน้อย นางสาวสุภาภรณ์ แสงจันทร์อำไพ นางสาวสุวนีย์ ฌานชีวิน นางสาวพรยมล มีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ นางสาวธนวรรณ ต๊ะแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ นางสาวพิมพร เบญญาบุษกร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ และนางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการครูสตางค์ ปี 2566  ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้อง @BOT ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (ธปท.สภน.) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการครูสตางค์ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (นักศึกษาฝึกสอน) เพื่อสร้าง “ครูสตางค์” ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการมีสมรรถนะทางการเงินที่ดีระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ปี 2566  โดยธปท.สภน. จัด workshop สมรรถนะทางการเงินให้แก่ครูสตางค์ ทำร่าง “กรอบสมรรถนะทางการเงิน” เพื่อให้ครูสตางค์สามารถใช้ในการออกแบบกิจกรรมหรือสื่อการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางการเงินในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนนอกเหนือจากรายวิชา โดยครูสตางค์จะได้รับทุนสนับสนุนโรงเรียนละ 3,000 บาทเพื่อเป็นทุนในการผลิตสื่อส่งเสริมสมรรถนะทางการเงินและทดลองใช้สื่อในห้องเรียนเป็นระยะเวลา 1 เดือน จากแบบสำรวจหลังเข้าร่วมโครงการ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสมรรถนะทางการเงินดีขึ้นทั้ง 3 ด้าน โดยพฤติกรรมทางการเงินเป็นสมรรถนะที่ดีขึ้นมากที่สุด โดยร้อยละ 90 ของครูสตางค์สังเกตว่า นักเรียนมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้นมาก ส่วนครูสตางค์อีกร้อยละ 10 เห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมทางการเงินดีเล็กน้อย  ซึ่งนักศึกษาฝึกสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ดำเนินโครงการเป็นครูสตางค์ทั้งหมด 24 คน ฝึกสอนตามสถานศึกษาต่าง ๆ จำนวน 10 แห่ง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชั้นอนุบาล ประถม และมัธยม รวมทั้งสิ้น 511 คน  ถือว่าบรรลุเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด