งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีด้านบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ณ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้รับเกีรยติจาก รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ ผอ.อารีรัตน์ แก่นกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับและแจ้งกระบวนการทำงานของงานคลัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้ดียิ่งขึ้น