งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สนง.สหกิจศึกษา พร้อมด้วยคณะเทคโนอุตฯ มร.ลป. ศึกษาดูงานและร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต

อ.ญาดามณี เขื่อนใจ หัวหน้างานสหกิจศึกษา พร้อมด้วยผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงษา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมศึกษาดูงานและร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวต้อนรับ

ในการนี้ ผศ.ดร.นพรัตน์ สีม่วง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้พาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมถึงได้ปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ