งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษย์ฯ มร.ลป. เข้าร่วมการอบรม “Choral Workshop for Music Teacher”

อ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวธัญญลักษณ์ ทาสีทิ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ นายทัตพงศ์ บุญสิงมา นายอณุชาติ ศรีพระจันทร์ นายสิทธิรัตน์ ชะตารุ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรี นายภูวฤทธิ์ สิทธินาม นางสาวปารียา อินทะปัญญา นางสาวณัฐณิชา ไนยะนา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรี นายสุรชัย ไกลบ้าน นางสาวนงนภัส ปันนา และนางสาวณัฐสุดา ชัยเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมการอบรม “Choral Workshop for Music Teacher” เมื่อวันที่ วันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดอบรมในครั้งนี้จัดโดยชมรม CMU Choir มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวง Sister’s Time เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลฃัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมนำผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงขับร้องประสานเสียงในบทเพลง “ลม” เรียบเรียงโดยนายทัตพงศ์ บุญสิงมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง