งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สศว. มร.ลป. ร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566

อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนายอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 “ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจากระดับท้องถิ่น มุ่งสู่ความยั่งยืนระดับประเทศ” เมื่อระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
การประชุมในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ จากตัวแทน 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั้ง 76 จังหวัดเข้าร่วมประชุม โดยมีการเสนอ “นโยบายและขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2566- 2570) การเสวนา เรื่อง “และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งได้มีพิธีมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 และพิธีมอบโล่แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ที่ดำเนินการประกาศมรดกจังหวัดแล้วเสร็จอีกด้วย