ประกาศประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณภาพละ ๖๕๐.๐๐ บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินภาพละ ๖๕๐.๐๐ บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอบเขตของงานจ้างและกำหนดราคากลาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด