มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมอบรมและวางแผนพลังงานชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมอบรมและวางแผนพลังงานชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบล โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเพาะรัก ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการด้านพลังงานชุมชน และการสาธิตการใช้เตาเผาชีวมวล ทั้งนี้ รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมต่อชุมชน ซึ่งมีผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 65 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด