งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  คณะครุศาสตร์ ได้จัดการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในเรื่อง “การพัฒนานักเรียนโดยหลักสูตรการศึกษาพัฒนาสมรรถนะ 6 ด้าน” ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ดร.ณัฏฐ์ รัตนศิริณิชกุล พร้อมวิทยากรให้คำปรึกษาประจำกลุ่ม ได้แก่ ดร.เกศนีย์ อิ่นอ้าย ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์

ในการนี้มีผู้เข้าอบรม มีจำนวน 60 ท่าน ได้แก่ ครูจากโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ได้แก่ 1) โรงเรียนวิทิตธรรมคุณอุปถัมภ์  2)โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา 3)โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล 4)โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 5)โรงเรียนแม่สุกศึกษา 6)โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา 7)โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 8)โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ และ 9)โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา