งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สศว.มร.ลป.เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ตั้งธรรมหลวง(เทศน์มหาชาติ)กัณฑ์ที่6กัณฑ์จุลพน

     เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน ในงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน จังหวัดลำปาง (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 18 จัดโดยจังหวัดลำปางร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

     ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้นายอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนำเครื่องไทยทานกัณฑ์เทศน์พร้อมปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 14,320 บาท เข้าร่วมถวาย และมีการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาในระบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ภาพ  :  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ