งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สวพ. มร.ลป. ร่วมลงพื้นที่ในกิจกรรมโครงการการผลิตเบญจมาศปลอดโรคเชิงพาณิชย์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.ณรงค์ คชภักดี และผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมลงพื้นที่ในกิจกรรมโครงการการผลิตเบญจมาศปลอดโรคเชิงพาณิชย์ ณ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

โครงการดังกล่าวเป็นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัจจัยการผลิต และการทำเกษตรปลอดภัยสำหรับไม้ดอกไม้ประดับ การปรับปรุงพันธุ์ดอกเบญจมาศให้ปลอดโรค ส่งเสริมการปลูกตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ สามารถลดต้นทุนด้านปุ๋ยและยา อีกทั้งได้มีการสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกเลี้ยงให้เข้มแข็ง ทำให้สามารถยกระดับเกษตรเป็นธุรกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการต่อไป

ในการนี้ ผศ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และทีม วว. ได้นำทีม มร.ลป ลงพื้นที่

 

ภาพ  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ